سامانه پیش بینی  هواشناسی
جاده ای کشور
  : زمان فعلی
جمعه
1398/8/24 15:53
پیش بینی سه ساعته تا :
جمعه
1398/8/24 15:0
تعیین محوروضعیت هشدار مسیر
لیست هشدار بارش مسیر


Label

0
 
بازه های زمانی پیش بینی:
راهنما
پدیده ای وجود ندارد-شب
پدیده ای وجود ندارد-روز
باد شدید
وضعیت ابری-روز
وضعیت ابری -شب
بارش برف - شب
بارش برف - روز
بارش باران -روز
بارش باران - شب