سامانه پیش بینی  هواشناسی
جاده ای کشور
  : زمان فعلی
سه شنبه
1398/4/25 4:24
پیش بینی سه ساعته تا :
سه شنبه
1398/4/25 6:0
تعیین محوروضعیت هشدار مسیر
هشدار وجود ندارد


Label

0
 
بازه های زمانی پیش بینی:
راهنما
پدیده ای وجود ندارد-شب
پدیده ای وجود ندارد-روز
باد شدید
وضعیت ابری-روز
وضعیت ابری -شب
بارش برف - شب
بارش برف - روز
بارش باران -روز
بارش باران - شب